Kredyt hipoteczny oferowany za pośrednictwem Małycha Business Finance Podana rata kredytu hipotecznego oparta o obliczenia dla całkowitej kwoty kredytu hipotecznego równej 100 000,00 zł i okresu kredytowania 35 lat. Minimalna wartość rynkowa nieruchomości wymagana do uzyskania kredytu hipotecznego w podanej wysokości to 125 000 zł.

Bank stosuje jedną, zmienną stopę oprocentowania, której wysokość ustalana jest przez Bank jako suma 6 miesięcznej stawki WIBOR (WIBOR 6M) oraz marży Banku, w wysokości 1,69 p.p. Stopa oprocentowania kredytu hipotecznego może się zmienić. Oznacza to, ze wysokość rat może się zwiększyć lub zmniejszyć. Na przykład, gdyby stopa oprocentowania kredytu hipotecznego wzrosła do wysokości odsetek maksymalnych określonych w Kodeksie Cywilnym, wysokość raty mogłaby wzrosnąć do 858,64 zł. Prosimy upewnić się, że w sytuacji gdy Państwa dochody zmniejszą się lub gdy wzrośnie stopa oprocentowania kredytu, będą Państwo nadal w stanie spłacać raty kredytu. W sytuacji, gdy stawka indeksu WIBOR 6M przyjmie wartość „0” (zero) lub ujemną, oprocentowanie kredytu będzie równe wysokości marży Banku. Marża Banku jest niezmienna w całym okresie kredytu, z zastrzeżeniem, że do czasu ustanowienia obowiązkowego zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki do księgi wieczystej, na rzecz Banku, podana marża zostaje podwyższona o 0,05 p.p. Bank zaprzestaje naliczania podwyższonej marży po otrzymaniu zawiadomienia o wpisie. Prowizja na rzecz Banku wynosi 1,69%. Spłata kredytu następować będzie w 420 równych ratach. Całkowita kwota do spłaty 187 615,40 zł. RRSO 4,30%. Wyliczenia zostały dokonane na dzień 23.07.2018 r. Wymagania: kredyt w wysokości min. 100 000 zł. Wymaganie dodatkowe: posiadanie lub założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w min. kwocie 2 000 zł przez co najmniej 3 lata (koszt prowadzenia rachunku osobistego – 0 zł), zawarcie z Towarzystwem Ubezpieczeń za pośrednictwem Banku umowy ubezpieczenia spłaty kredytu oraz utrzymanie go przez min. 3 lata (koszt miesięcznej składki ubezpieczeniowej – 0,035% od salda zadłużenia), przekazanie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia w terminie określonym w umowie kredytowej lub zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości za pośrednictwem Banku, wymagana jest cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie na Bank, posiadanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją jest obowiązkowe do końca trwania umowy kredytowej (koszt miesięczny ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem banku – 9,63 zł), zarejestrowanie wniosku w aplikacji Banku w terminie ważności Spersonalizowanego Formularza Informacyjnego (SFI), przy czym możliwość wygenerowania i przekazania Klientowi SFI z powyższymi warunkami udzielenia kredytu upływa z dniem 02.09.2018 r. W przypadku nie wykonania zobowiązania polegającego na zapewnieniu w okresie pierwszych 3 lat trwania umowy kredytowej wpływu w wysokości min. 2 000,00 zł miesięcznie na rachunek Banku, Bank ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia spłaty produktu hipotecznego zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym za pośrednictwem banku lub jej wypowiedzenia w okresie 3 lat od daty jej zawarcia, Bank ma prawo podwyższyć marżę o 0,4 p.p. w stosunku rocznym. Podwyższona marża będzie obowiązywać do końca trwania umowy kredytowej. Szczegóły oferty dostępne w placówkach Małycha Business Finance Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Małycha Business Finance W ocenie zdolności kredytowej Bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

Dzięki kredytowi mieszkaniowemu (kredyt hipoteczny) będziesz mógł uzyskać środki na zakup nieruchomości, zarówno nowej od dewelopera, jak i z rynku wtórnego. Kredytem mieszkaniowym można sfinansować: nabycie mieszkania lub domu, zakup działki budowlanej, rolnej lub siedliskowej, przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności, wykup mieszkania komunalnego i zakładowego, nabycie udziału w nieruchomości. Kredytem mieszkaniowym możesz sfinansować budowę domu, a także rozbudowę czy adaptację nieruchomości (np. strychu) na cele mieszkaniowe. Kredyt na budowę domu pozwala na sfinansowanie wszelkich prac budowlanych, a także wykończenie wnętrz. Charakterystyczne cechy kredytu przeznaczonego na budowę domu to: wielkość uruchamianych transz, możliwość połączenia z kredytem na zakup działki budowlanej, sposób rozliczania wykorzystanych środków – inspekcja czy faktury, okres budowy – nawet do 24 miesięcy. W Małycha Business Finance porównamy dla Ciebie kredyty i dobierzemy najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb i wymagań.